post

Evalueringsrapport

4. juli 2019: Evalueringsrapporten (juni 2019) belyser projektets undervisningsforløb og præsenterer desuden et sammendrag af de erfaringer, som undervisere og ledere har gjort sig i løbet af de sidste 2,5 år.

Rapporten er udarbejdet af projektkonsulent Regina Lamscheck-Nielsen, Moeve aps, baseret på ekspertise og bidrag fra lektor Gunver Majgaard, Syddansk Universitet, samt en dialog med forskeren.

Indledningsvis gives indsigt i baggrunden for det omfattende arbejde med at implementere programmering i undervisningen, samt i projektets og i evalueringens opbygning.

Som metoder har evaluatorerne valgt

  • at benytte den teknologi-didaktiske model ROBOdidaktik
  • at foretage en gruppering i teknologiske tematikker
  • at anvende projektets egen governancemodel for organisationskrydsende undervisning
  • at gruppere underviser- og ledererfaringer fra de 7 syddanske kommuner

I resultatafsnittet stilles skarpt på 8 *stjerneforløb* med en didaktisk perspektivering inden for temaerne spiludvikling, robotteknologier, app-udvikling, sociale medier og multiple teknologier. Inden for den organisationskrydsende undervisning fremhæves og belyses virksomhedssamarbejde og elev-elev undervisning.

Dernæst gengives pointer fra skolernes erfaringer, med særligt fokus på implementering og fortsat udvikling af projektets faglige produkter, såvel som opmærksomhedspunkter, hvad angår it-underviserne som en kostbar og sårbar ressource på skolerne.

Slutteligt konkluderes, at projektet har resulteret i vedvarende metoder og netværk, med et stærkt potentiale for lokal og regional videreudvikling.

Download rapporten (juni 2019).

 

post

“Vi krydser videre!”

crossingIT har afholdt sin afsluttende workshop for projektets centrale it-undervisere. Her gennemgik lektor Gunver Majgaard et koncentrat af projektets undervisningsforløb, med reference til den teknologi-didaktiske model ROBOdidaktik 1.4. Underviserne responderede ud fra deres erfaringer og verificerede alt i alt forskerens konklusioner.

Projektet står foran sin afslutning, evalueringerne er på trapperne, og ringen er sluttet. Trods det er alle undervisere er enige om, at netværket skal fortsætte. Det er i høj grad gennem udvekslingen, at man har fået kvalificeret idéer og fået inspiration til at videreudvikle nye forløb.

Projektledelsen er glad for at have kunnet videregive et fint tilbud fra den landsdækkende it-lærer forening om at inkludere et sydjysk, hhv. et fynsk it-undervisernetværk ind i egne rammer.

Også andre interesserede fra Sydjylland hhv. Fyn er velkomne til at henvende sig. Kontakt it-lærerforeningen for yderligere information.

post

Ny publikation!

15. maj 2019: Projektgruppen bag crossingIT er stolt af at kunne formidle et ekstrakt fra projektets dybdeevaluering! Frisk fra trykkeriet: “Undervisning i programmering NU” (pdf).

CrossingIT har produceret 35 nye undervisningsforløb. Knap 50 gymnasieundervisere, ca. 40 folkeskolelærere og omtrent 1.400 elever har arbejdet med digitale produktioner. 34 virksomheder har leveret inspiration.

De 35 forløb rækker fra korte enheder i form af nye typer brobygning og målrettede enkeltlektioner, over implementering af innovative delprojekter i de nye gymnasiale it-fag, til længerevarende projekter og storskala events. De fleste af forløbene har inddraget elev-elev undervisning, realiseret i mange forskellige former.

Syddansk Universitet har forestået dybdeevalueringen. De 35 nye forløb er blevet kondenseret til 8 forløbstyper, tematiseret og skitseret kort. Beskrivelserne er foretaget på baggrund af undervisningsobservationer, videointerviews af elever og lærere, undervisernes egne beskrivelser, en regional workshop samt 6 lokale fokusgruppeinterviews med underviserne og lederne.
Betragtningerne består af Lektor Gunver Majgaards didaktiske perspektiver (2019), suppleret fra projektets dataindsamling via projektkonsulent Regina Lamscheck-Nielsen (2017-2019).

De didaktiske betragtninger er foretaget med relation til modellen ROBOdidaktik, vs. 1.4 (2019). Den forskningsbaserede model er udviklet i Region Syddanmarks projekt ROBOlæring.
Modellen understøtter planlægning, analyse og videreudvikling af undervisning med digital produktion. Læs mere om modellen.

post

Flotte resultater

crossingIT kunne fejre projektets resultater på den afsluttende event d. 24. april i Tønder.

Deltagerne kom rejsende fra hele landet, med repræsentanter fra erhvervsgymnasier, folkeskoler, kommuner, virksomheder, styrelser og interesseorganisationer. Programmet bød på oplæg og workshops med udveksling.

Som opstart videregav projektkonsulenten erfaringer fra processerne med de ialt 35 undervisningsforløb, fulgt op af forsker Gunver Majgaard med didaktiske betragtninger af udvalgte *stjerneforløb*. Et ekstrakt fra denne dybdeevaluering er netop blevet publiceret i brochuren “Undervisning i programmering NU” (pdf, maj 2019).

Elever fra 2. g, der stod foran deres studietur til Kina, stødte til, da journalist Christina Boutrup ruskede i gæsternes opfattelse af, hvor den igangværende teknologiske revolution foregår og hvordan. Hovedpointen var, at vi skal være yderst opmærksomme på den gigantiske udvikling i Kina, som målrettet og statsstøttet er ved at kæmpe sig på førstepladsen i konkurrencen om at skabe teknologisk innovation med en bred rentabel forretning.

Eftermiddagsprogrammet bød på workshops i en messeform med præsentationer fra en række undervisningsforløb. Udvekslingen foregik livligt, da  underviserne bl.a. gav indblik i musikprogrammering og droneflyvninger for folkeskoler, spiludvikling med elev-elev undervisning, elevers videoproduktioner af egne undersøgelser om social media og, ikke mindst, virksomhedsinddragelse.

Et 7. kl. vinderhold fra en programmeringskonkurrence, bestående af 4 piger, var kommet rejsende fra Svendborg for at fremvise deres vinderprodukt og deres overvejelser. I en anden workshop overbeviste 2 HTX elever fra 3. g med deres læringsprodukter fra programmering i fysik og kemi.

Alt i alt en vellykket dag, som et punktum efter crossingIT. Resultaterne lever videre, og et sammendrag vil blive omtalt og publiceret ult. juni 2019.