post

Undersøgelsesdesign

Formål

Undersøgelsen skal dels afdække lokale behov for programmeringskompetencer, dels få en indikation på virksomhedernes kapaciteter for at tage imod unge/medarbejdere med nye avancerede it-kompetencer.
Undersøgelsens resultater skal skabe grundlag for at skolerne kan arbejde målrettet henimod virksomhedernes behov, hhv. promovere computational thinking over for det lokale erhvervsliv. Der skal der skabes lokal og regional opmærksomhed på crossingIT, samt afdækkes muligheder for et tættere samspil med erhvervslivet.

Afgrænsning: Undersøgelsens repræsentativitet vil være begrænset. Yderligere er der forbehold ang. undersøgelsens gyldighed over tid, idet digitalisering går så hurtigt, og konditionerne ændrer sig konstant.

Lokale målgrupper

Undersøgelsen gennemføres i de 6 projektbyer, i hver af dem med repræsentanter fra 3-5 lokale organisationer. Der kan være indbyrdes overlap imellem følgende målgrupper:

  • Erhvervsråd eller lokal brancheforening
  • 2-3 virksomheder
  • Skolens bestyrelsesmedlemmer, A og B side
  • Kommunens digitaliseringsansvarlige

Verificering af de lokale resultater vil foregå lokalt i skolernes kursuscentre og/eller uddannelseschefer.

Metoder og indhold

Undersøgelsen bygger på data og rammeforståelser fra følgende aktuelle rapporter, Danmarks Vækstråd:

Der foretages lokalt 3-5 kvalitative interviews med →et struktureret spørgeskema.

Analayse

Analysen foretages ud fra:

  • Principper for ´computational thinking´ og ´digital dannelse´, forståelser af ´programmering´ og begreberne ´avancerede It-kompetencer´, hhv. ´specialistkompetencer´
  • Sammenhold med landsgennemsnittet, evt. modelkommuner i landet
  • Erhvervsstrukturel model

Udviklingen skal hovedsageligt vurderes på projektbyernes egne præmisser. Dog vil der også være komparative elementer i analysen. Potentialet for synergieffekter projektbyerne imellem skal kortlægges, med henblik på at styrke forhold i Region Syddanmark. crossingIT´s projektledergruppe vil konkludere, på baggrund af de samlede resultater.

Verificering foretages i regionsdækkende organ.

Metoder & indhold

Undersøgelsen refererer til nøglebegreber som computational thinking, digital dannelse og digitalisering.

Som udgangspunkt tog undersøgelsen afsæt i data og forståelser fra flere aktuelle rapporter:

Metode

Der er foretaget 3-5 kvalitative interviews i hver af projektets 6 kommuner med →et struktureret spørgeskema.

Interviewene foregik enten personligt, som web- eller telefonmøder, med en gennemsnitligt varighed på 50-60 minutter. I enkelte virksomheder blev interviewene suppleret med anden form for dataindsamling, fx virksomhedens arbejdsdokumenter og filmoptagelse af produktion.

Interviewnoterne blev sendt til gennemsyn hos interviewpersonerne.

It-kompetencer

Interviewspørgsmålene refererede til it-kompetencer, der er klassificeret enten som (A) IKT-specialister eller som (B) Avancerede-IKT brugere:

Kilde: European e-Competence Framework (European Framework for ICT Professionals in all industry sectors 2014) og Højbjerg Brauer Schultz til  Danmarks Vækstråd (2016)

Snitflade mellem erhvervslivet og uddannelserne

Der var særligt fokus på snitfladen mellem erhvervslivet og uddannelserne, for målrettet at kunne understøtte Vækstrådets “Her&Nu anbefalinger”:

1. “… for at øge kompetenceniveauet inden for særligt det digitale, tekniske og naturvidenskabelige område” anbefales bl.a. (red.)  “øget adgang til ny teknologi og digitale læremidler samt systematisk kompetenceudvikling for alle medarbejdergrupper som led i den teknologiske udvikling”
2. “… etableringen af nye typer af brobygningsforløb, via udviklingen af aktiviteter i folkeskolen i samarbejde med erhvervslivet, der viser potentialerne i en erhvervsuddannelse”
3. “„Computational Thinking“ gøres til en integreret og obligatorisk del af undervisningen på relevante uddannelser – både i folkeskolen, på ungdomsuddannelser, de videregående uddannelser samt på voksen- og efteruddannelsesforløb. Det er afgørende, at det rette digitale og analytiske videnniveau også sikres blandt undervisere i uddannelsessystemet
4. “… få flere virksomheder til at arbejde proaktivt med kompetenceudvikling i sammenhæng med deres forretningsudvikling. Samarbejdet på tværs skal blandt andet understøttes af brede strategiske samarbejder, gennem udbredelse af best practice for samarbejde, ved at etablere et fælles datagrundlag om virksomhedernes fremtidige arbejdskraftbehov …”

Kilde: Rapport om kvalificeret arbejdskraft, Danmarks Vækstråd, dec. 2016

post

Resultater

Billede: OKM Okholm Maskinfabrik A/S i Tønder har implementeret papirløs produktion. Virksomheden har dermed kunnet styrke kvalitetssikringen og samtidig sænket omkostningsniveauet betydeligt. Værdikæden er digitaliseret fra start til slut. If. direktør Kristian Kvistgaard-Persson, har OKM nu fundamentet for ´den industrielle revolution´ – industri 4.0.

Resultaterne fra de x-antal interviews er sammenfattet på tværs, så vidt det var muligt. Eksempler og citater fra praksis er levet trukket frem til illustration.

Resultaterne offentliggøres ult. maj 2017.