Undervisningsforløb erhvervsgymnasier

Vi tilsigter en så stor sammenhæng som mulig mellem forløb på erhvervsgymnasiet og forløb på/med folkeskolen: it-teknologisk og indholdsmæssigt.

De erhvervsgymnasiale forløb med programmering foregår i it-fagene og tværfagligt. I den tværfaglige undervisning indgår almene fag (samfundsfag, sprogfag, innovation etc.) og merkantile fag som virksomhedsøkonomi. Alle forløb er beskrevet ud fra samme skabelon, så vidt muligt. Beskrivelser af nye forløb påføres her i takt med, at de er gennemført. Underviserne må gerne kontaktes for videre information og undervisningsmaterialer (worked examples, præsentationer etc.).

Undervisningsforløb

Gennemføres for første gang i forår 2018. Detaljer omkring indhold, undervisningsmaterialer og didaktik vil blive tilgængelige her. Download indtil videre forløbsbeskrivelse (dec. 2017).
Forløbet er gennemført som valgfag for Kirkebakkeskole i Vejle i efteråret 2017, afholdt af Campus Vejle. Læs omtale. Valgfaget omhandlede videoproduktion og digital dannelse. Formålet var derigennem at styrke unges interesse i politik og skabe en forståelse for, hvordan man som ung godt kan tage politisk indflydelse. Eleven Melanie beretter.
Elever 19 elever fra 7. - 9. klasse, Kirkebakkeskole, Vejle. 13 - 15 år. Fordeling 7 piger / 12 drenge.
Kompetence-mål Læringsmål i folkeskolen:
 • Dansk: kommunikation, sprog, mediebevidsthed, digitalisering, tværmediale distributionskanaler
 • Samfundsfag
Omfang  20 uger á 2 timer (= 3 lektioner pr. uge)
Undervisere  Klaus Brandt, underviser i mediefag og dansk, Campus Vejle, HHX, i dialog med folkeskolelærer.
Fysiske rammer Afholdt på Campus Vejles Makerspace , et teknologiseret bibliotek, samt på Kirkebakkeskolen. Videooptagelserne foregik på de steder, som de unge vælger parvist til deres interview, fx strøget, Rådhuset, luftoptagelser, m.m. Den afsluttende event foregik i Makerspace. Med efterfølgende middag for elever, forældre og andre gæster i skolens kantine.
Indhold
 • Om kommunalpolitik og -valget d. 21. nov. 17, politiske partier, ungeperspektivet i politik.
 • Eleven Melanie beretter, hvilke politikere hun har interviewet og i hvad.
 • Digital dannelse: Underviseren har kortlagt digital dannelse i arbejdet med filmproduktion
 • Teknik: Om videoproduktion, -redigering og publicering, journalistiske principper, praktisk videooptagelse med smartphones, redigering på iMac computere (prof. software), publicering. Eleven Melanie beskriver, hvordan hun bl.a. har arbejdet med tekniske og filmiske virkemidler.
Metoder Underviserne foregav rammerne, som de unge selvstændigt udfyldte.
 • Didaktik: Princip ´ansvar for egen læring´. Korte, indholdstunge oplæg fra underviserne, i alt ca. 25 % af undervisningstiden. Efterfulgt af at eleverne arbejdede parvist på deres videoproduktioner. Ingen detaljeret instruktion i teknik. De tekniske færdighed blev opnået selvhjulpen søgning på nettet og elevernes gensidige hjælp.
 • Læringsprodukter: Elevernes videoer blev uploadet til den særlige YouTube kanal´Politik i Ungehøjde´og delt på Facebook. Yderligere: storyboards, produktionsplaner.
 • Konkurrence: Forløbet afsluttedes i kommerciel "messestil" med en event i form af en konkurrence, hvor forældre og andre besøgende kårede "den bedste video". Vinderne modtog en præmie. Messestil: Rød løber, besøgende skulle selv opsøge videoprodukterne og opleve produkterne, eleverne skulle forsøge at tiltrække besøgende til deres "stand" (computer med film). Konkurrencen blev gennemført på en måde, således at alle hold kunne opleve at få værdsat deres produkter.
Erhvervsliv Eleverne blev forberedt på at tage kontakt til de politiske partier i Vejle Kommune, mhp. interview og videooptagelse. Flere af politikerne indgik meget aktivt og stillede sig i stort omfang til rådighed.
Evaluering Evalueringsmetoder:
 • Fælles dialog: Underviser og uddannelseschef fra Campus Vejle, folkeskolelærer samt kommunens ungekonsulent
 • Videointerviews med tilfældigt udvalgte unge fra forløbet
Evalueringsresultater:
 • Det blev bekræftet, at denne type læringsforløb skal gennemføres procesorienteret, hvor alle elever skal have en god oplevelse. Derfor skulle det fx også undgås, at de unge blev målt direkte op imod hinanden.
 • Underviseren om elevernes tilgange: Eleverne har stort set ingen berøringshæmninger ift. til at benytte nye teknologier, uanset platform eller type udstyr. Eleverne arbejder selvstændigt ved at søge råd på nettet eller hos hinanden og hjælpes ad. Eleverne udviser også en "frygtløs tilgang" ved at kontakte politikere og andre fremmede interviewpersoner.
 • Flere unge drenge giver udtryk for at påskønne det selvstændige arbejde og "at komme ud".
 • Flere elever tilkendegav at have opdaget det mediemæssige og journalistiske område som en karrieremulighed.
Forberedelse
 •  Samarbejdsaftale ml. skolen og folkeskolen: Møder og planlægning, arbejdsdeling ml. underviserne.
 • Teknisk klargøring af hardware og netværk i begrænset omfang.
 • Lokaler: ....
 • Forsikringsforhold?
 • Eventen: ....
Forløbet omhandler brug af spil til markedsføringsformål. Gennemføres af HHX som et valgfag for 7. klasses elever.
Elever
 • 48 elever, 2 x 7. kl. fra Haahrs Skole, ca. 13 år, ? fordeling af drenge og piger.
 • 2 klasser HHX elever (deltagelse ca. halvdelen af tiden)
Læringsmål Folkeskoleeleverne skal
 1. stifte bekendtskab med og afprøve blokprogrammering
 2. få kendskab til basale markedsføringsprincipper
 3. kunne omsætte markedsføringsprincipper til spiludvikling (folkeskolefag dansk og matematik??)
 4. få indsigt i, hvordan undervisning på et handelsgymnasium kan foregå (Uddannelse & Job)
HHX eleverne skal
 1. kunne formidle ....
 2. beherske ....
Omfang 4 spredte dage med i alt ? lektioner, i perioden 16. - 31. januar
Undervisere  Lektor i Informatik, Jan Nielsen, Svendborg Erhvervsgymnasier, HHX
Fysiske rammer Afholdes på Svendborg HHX (?). Folkeskoleeleverne medbringer egne pc´er.
Indhold
 1. Scratch: teori og opgaver
 2. Spiludvikling, flow-chart og programmering af spil
 3. Markedsføringsteori
 4. Konkurrence og vinderkåring på finaleevent, med deltagelse af eksterne: Svendborg Kommunes Børne-Unge udvalg, samt inviteret presse
Metoder
 • Folkeskolelæreren bistår (typisk matematik- eller fysiklærer) ???
 • I grupper á 4: 2 x folkeskoleelever + 2 x HHX elever (pper-to-peer). HHX eleverne fungerer som "mentorer" for folkeskoleeleverne.
 • .......
 • .... (it-didaktisk?)
Erhvervsliv Ikke personligt inddraget her, men i form af cases for at gøre undervisningen praksisnært, fx .....
Evaluering Evalueringsmetoder: Evalueringsresultater:
Forberedelse
 • Forløbet er en nyudvikling, i dialog mellem folkeskole og lektor.
 • Teknisk klargøring af .... på HHX ?
 • Folkeskoleeleverne medbringer egne pc´er, samt er oprettet som Scratch brugere inden forløbet.
 • HHX udformer et brev ti l forældreinformation.
Programmeringsmodulet er afprøvet i efterår 2017 (beskrivelse coming up). Planlagt som elev-elev undervisning i forår 2018 i brobygning fra folkeskolen.
Beskrivelse coming up
Gennemføres fra efterår 2017 til forår 2018 på Campus Vejle og i samarbejde med ? virksomheder.
Elever Niveau, alder, ....
Kompetence-mål .....
Omfang
Undervisere  It-underviser Anders Lindskjold, Campus Vejle, HHX
Fysiske rammer Afholdt i Campus Vejle
Indhold   Med progression fra:  
Metoder   De enkelte undervisningssessioner består af et skifte imellem:
 • Korte teoretiske og praktiske introduktioner fra underviser
 • Elevernes parvise (eller individuelle) arbejde med opgaver, med underviseren som guide og rådgiver
 • Elevernes personlige præsentationer af deres (del-)produkter foran gruppen, med feedback fra underviser og gruppen
Principper:
Læringsprodukter: Individuelt eller parvist tilpassede prototyper (?) Pædagogisk tilgang: En anerkendende og tillidsbaseret tilgang, der først og fremmest støtter den enkelte elev, med faglig relatering til den enkeltes faglige ståsted. ???? IT-didaktik: Forløbene er tilrettelagt ud fra use-modify-create princippet, hvor eleverne først bruger og undersøger et IT-system og tilhørende kildekode. Herefter ændrer de i kildekoden for at rette eventuelle fejl og tilføje ny funktionalitet. Til sidst udvikler de deres eget system på baggrund af det de har arbejdet med.
Erhvervsliv Forløbet er et af Campus Vejles bidrag til Vejle Kommunes strategi om at øge unges kendskab og kompetencer inden for it. Det lokale erhvervsliv er engageret i dette tiltag, bl.a. via  .......  
Evaluering   Evalueringsmetoder:
 • Fælles dialog: Underviser, folkeskolelærere, UU vejleder ... (?)
 • ......
Evalueringsresultater: ....
 • Det er vigtigt at have et klart mål med forløbene og at det er kommunikeret ud til alle interessenter. Man kan bruge principperne fra SMART-modellen (specifikt, målbart, accepteret, realistisk, tidsbegrænset).
Forberedelse
 •  Samarbejdsaftale ml. skolen og folkeskolen.  ??
 • Teknisk klargøring af hardware og netværk. ??
Afprøvet som lektionsenhed for første gang i efterår 2017. Gennemføres som mindre forløb i forår 2018, beskrivelse coming up. Læs også omtale af lærerudveksling om metoden.
Gennemført på HTX af lektor i Kom IT, Thomas Madsen, for 8. til 10. klasser fra flere forskellige folkeskoler i Svendborg og omegn. Brobygningen indgår i et valgfagskatalog i rammerne af et skolesamarbejde. Gennemført 3x, for første gang i sept. 2017. Se underviserens beretning.
Elever 20-24 elever, 8. kl.-10. kl., ca. 13 - 16 år, næsten ligelig fordeling af drenge og piger, med en lille overvægt af drenge.
Læærings-mål Elverne skulle a) stifte bekendtskab med blokprogrammering b) forholde sig til robotteknologier i forhold til den teknologiske udvikling, samfundets behov og etik b) få indsigt i, hvordan undervisning på et teknisk gymnasium kan foregå (Uddannelse & Job)
Omfang 4 lektioner (á 1,25 t.) pr. hold
Undervisere  Underviser i Kom IT, Thomas Madsen, Svendborg Erhvervsgymnasier, HTX
Fysiske rammer Afholdt på Svendborg Teknisk Gymnasium, med 5 droner til rådighed, i et større lokale med god plads til droneflyvning. Droner: Mambo (vægt under 200 gr.)
Indhold  [Droneprogrammering er afslutning på et forløb med Lego Mindstorm]
 1. Oplæg om droner og deres anvendelighed, i forhold til samfundet og de etiske aspekter.
 2. Fælles introduktion af underviser med demonstration af brugerfladen via underviserens iPad + gennemgang af blokke.
 3. Øvelser med droneflyvning (iPad), trial & error. Underviseren hjælper grupperne.
 4. Konkurrence: Lande drone på det modsatte bord først. Præmie til vindergruppe.
Metoder
 • Folkeskolelæreren bistår (typisk matematik- eller fysiklærer)
 • Gruppearbejde á maks. 4 elever med iPad + 1 drone
 • Intuitiv tilgang (blokprogrammering)
 • Hands-on
 • Pædagogiske tilgange: En anerkendende tilgang til den enkelte elev. Øvelser der også appellerer til konkurrencegejst hos elever.
Erhvervsliv Ikke personligt inddraget her, men i form af cases for at gøre undervisningen praksisnært, fx Blue Ocean Robotics (droner til inspektion af Storebælt Broen)
Evaluering Evalueringsmetode:
 • Dialog med eleverne og deres lærere efter brobygning på dagen
Evalueringsresultater:
 • Eleverne udviste alle sammen aktiv deltagelse og begejstring for forløbet, især hos pigerne bemærkelsesværdigt. Enkelte elever gav efterfølgende udtryk for at de gerne vil arbejde videre med programmering (videointerview).
 • Det er påfaldende, i hvor høj grad pigerne går op i samfundsdebatten og de etiske aspekter. Samtidig arbejder pigerne omhyggeligt med programmering, hvilket giver gode faglige resultater.
 • Det er en udfordring for nogle elever at arbejde med de præcise tal til programmering.
Praktiske erfaringer:
 • Bluetooth teknologien har sine begrænsninger og gør, at iPad let mister forbindelsen og connecter med en anden drone. Løsningen er umiddelbart at have god plads ved parring af iPad med drone. Rækkevidden på Bluetooth er også begrænset., især ved forstyrrende magnetfelter såsom ved stålkonstruktioner.
 • OBS: De anvendte droner kan kun køre på iPad. Det begrænser anvendeligheden, idet HTX generelt bruger andre systemer.
Forberedelse
 • Forløbet indgår i skolens valgfagskatalog og kræver koordination/administration herfra. Forplejning er privat fra eleverne.
 • Teknisk klargøring af droner og iPad. Husk opladning, parring af iPad og droner. OBS den tekniske forberedelse er relativ tidskrævende!
Gennemført som et pilotforløb, maj 2017, på Det Blå Gymnasium Tønder og i Mindfactory by ECCO. Billeder af forløbet, se Prezi
Elever
 • ·EUC Syd, HTX og Blå Gymnasium Tønder, HHX, 1. g, sidst på skoleåret, 41 elever (som årsprojekt)
 • ·Folkeskole Løgumkloster, 8. kl., 15 elever + 3 lærere
 • ·Tønder Distriktsskole, med 2 x 8. kl., på 25 hhv. 26 elever
Fag & kompetence-mål Folkeskoleeleverne får en grundlæggende forståelse for basale principper for grafiske virkemidler og afprøver kodning af grafiske produkter. Mål fra fagene:
 • Matematik og fysik (vektorer, tyngdelov), dansk (kommunikation, skiltning) og Uddannelse & Job (grafikerens arbejde).
HHX, IT B:
 • anvende viden om udvikling og implementering af it-systemer til at planlægge og organisere projekter
 • redegøre for it’s betydning for individ, erhverv og samfund
 • anvende viden om it til kommunikation i interaktive sammenhænge, herunder at vurdere visualiseringsæstetik og brugervenlighed
HTX, kom-it:
 • Forundersøgelse: Anvende forskellige metoder og modeller til analyse og vurdering af behov og budskab i en kommunikationsopgave. Gennemføre forundersøgelser, herunder målgruppeanalyse og afsenders forhold, udarbejde en plan for kommunikationens gennemførelse.
 • Produktion: Planlægge og styre den praktiske udførelse af kommunikationen på baggrund af forundersøgelsen, herunder forvaltning af ressourcer og styring af kvalitet. Udvikle kommunikationsstrategier med vægt på budskab, udtryksmidler og medier. Vælge medie til formidling af kommunikation og gennemføre den praktiske tilrettelæggelse i forhold til det valgte medie. Gennemføre produktion af kommunikationsprodukter, herunder anvende relevante it-værktøjer.
 • Evaluering: Anvende udvalgte metoder til vurdering af egne kommunikationsprodukter og give forslag til optimering af produkt og proces. Generalisere erfaring med henblik på at forbedre egen praksis. Formidle og dokumentere produktionen samt de tekniske og kommunikationsmæssige overvejelser i arbejdsprocessen.
HHX og HTX: Formidling, simplificere kompleks faglighed, tværfaglig forståelse, indsigt i erhvervslivet (betydning af grafikerens rolle), roller og ansvar i gruppearbejde, prioriteringer, forståelse for arbejdsflow og koordinering, snitfalder
Omfang
 • Bygget op som projekt i undervisningen afholdt som årsprojekt for gymnasie-eleverne. Faglig introduktion af gym-eleverne: 18 lektioner (á 45 minutter). Gennemførsel af undervisningsdage: 2*6 lektioner (á 45 minutter).
 • Elev-elev undervisning til i alt 3 folkeskoleklasser, hver klasse á 5 timer
Undervisere It-undervisere Helena Kjærbæk og Kasper Kristensen, begge HHX (Blå Gymnasium Tønder) og HTX (EUC Syd)
Fysiske rammer Delvist afholdt i Mindfactory by ECCO, delvist på Blå Gymnasium Tønder.
Indhold Fagligt indhold, HHX og HTX:
 • Bearbejdning af grafiske elementer, der er brugt i Tønder Byrum: Adobe Illustrator (mest HHX)
 • Programmering med HTML, CSS, JavaScript, samt SVG (mest HTX)
Læringsprodukter:
 • Gym.elever: Tutorials, præsentationer (Prezi), demonstrationer (om arbejdsmetoder)
 • Folkeskoleelever: Individuelle plakater af hver deres grafiske sluprodukter
Undervisningsmaterialer:
 • Worked examples (udarbejdet af elever og underviser)
 • links fra Helena)
Metoder Gymnasielelever:
 • Gruppevis tildeling af ansvarsområder i forhold til formidling af fagligt stof og undervisning af folkeskoleelever
 • Simplificering af det faglige stof til forståelse af yngre elever
Virksomhedssamarbejde, princip: inspiration fra færdige visuelle produkter i byrummet tilbage til den grafiske kilde og programmering. Folkeskolelever: Elev-elev introduktion, soloarbejde af folkeskoleelever i grupper á 4-5 ved samme bord. Eleverne får et råprodukt ("worked example"), som de ændrer og selv videreudvikler.
Erhvervs-rettethed Virksomhedsbesøg på Blå Gymnasium fra grafisk designer Tina Bæk-Nielsen, Højer:
 • kort oplæg om udvikling af logoer og infografik
 • dialog med elever i små grupper
 • rådgivning ang. formidling til folkeskoleeleverne
Evaluering Evalueringsmetoder:
 • Online skema, crossingIT med kvantitative og kvalitative besvarelser: Gymnasielever og folkeskolelever.
 • Mundtlig evaluering ml. gymnasieeleverne og gym-underviserne.
 • Dokumentation via videooptagelse og enkelte elevinterviews.
 • Dialog mellem folkeskolelærere og gymnasielærere.
 • Mundtlige tilbagemeldinger af folkeskoleelever til gym.elever.
 • Karakter: årskarakter (projektet har haft indvirkning på karakter)
Evalueringsresultater:
 • Indhold: Det faglige stof kan fint øges. Introduktion til kodning skal optimeres med indledende forklaringer af kodning og kommentarer i koden.
 • Selvstændighed og faglig forståelse hos folkeskoleeleverne kan øges ved fx at lade dem gå en tur på skolen for at finde eksempler på vektorgrafik.
 • Gym.eleverne har været velforberedte, fagligt og formidlingsmæssigt.
 • Højt personligt ansvar hos gym.eleverne: Stort engagement ved aktiv involvering i planlægning af projektet. Har bidraget løbende til optimering af forløbet.
 • Hos folkeskoleeleverne topscorede workshoppen med praktisk afprøvning. Kodning var sværest for dem.
 • Stor tilfredshed med plakaterne hos folkeskoleelever.
Forberedelse Kontakt til virksomhed og grafiske råprodukter. Co-creation ang. valg af undervisningscase. Research på byrummet og grafik i byrummet. Faglig forberedelse af gymnasieleverne, før elev-elev undervisning til folkeskoleelever iværksættes. UV-materialer: Udstyr og fysiske forhold
 • Store lokaler til alle elever (folkeskoleelever og gymnasieelever)
 • Udstyr til alle folkeskoleelever (arbejde evt. sammen parvist)
 • Velfungerende netværk
 • Transport af folkeskolelever til gymnasiet
 • Forplejning for alle elever
Gennemført for første gang i forår 2017, på Campus Vejle for Coding Pirates.
Elever 12 unge, ml. 12-16 år, fra Vejle, efter individuel tilmelding  til Coding Pirates. Tilmeldt typisk via forældre. (Utilsigtet) kun drenge i dette første forløb.
Kompetencemål Deltagerne skulle stifte bekendtskab med forskellige former for programmering, ligesom de skulle få kendskab til grundlæggende programmeringselementer som sekvens, variable, forgrening, iteration og funktioner.
Omfang 12 gange á 2 timer, i fritiden mandag eftemiddage 17.00-19.00
Undervisere  It-underviser Anders Lindskjold, Campus Vejle, HHX
Fysiske rammer Afholdt i Campus Vejle It- og mediehus, med stærke computere og netværk til rådighed.
Indhold Med progression fra:
 1. Programmering af droner i Tynker app'rn
 2. Programmering af Lego Mindstorms i EV3 udviklingsmiljøet. Afsluttet med "Robot wars"
 3. Programmering af web apps i HTML5 og JQueryMobile
 4. Let introduktion til programmering i php
Metoder De enkelte undervisningssessioner består af et skifte imellem:
 • Korte teoretiske og praktiske introduktioner fra underviser
 • De unges parvise (eller individuelle) arbejde med opgaver, med underviseren som guide og rådgiver
 • De unges personlige præsentationer af deres (del-)produkter foran gruppen, med feedback fra underviser og gruppen
Principper:
 • Læring med hygge og leg
 • Hverdagsrettede opgaver, såsom (om-)programmering af app til pizzabestilling
 • Videre forarbejdning af (rå-)produkter, såsom apps
 • Relatering til viden og færdigheder fra de unges skolefag: Matematik, dansk, engelsk
Læringsprodukter: Individuelt eller parvist tilpassede prototyper. Pædagogisk tilgang: En anerkendende og tillidsbaseret tilgang, der først og fremmest støtter den enkelte unge, med faglig relatering til den enkeltes faglige ståsted. IT-didaktik: Forløbene er tilrettelagt ud fra use-modify-create princippet, hvor eleverne først bruger og undersøger et IT-system og tilhørende kildekode. Herefter ændrer de i kildekoden for at rette eventuelle fejl og tilføje ny funktionalitet. Til sidst udvikler de deres eget system på baggrund af det de har arbejdet med.
Erhvervsliv Forløbet er et af Campus Vejles bidrag til Vejle Kommunes strategi om at øge unges kendskab og kompetencer inden for it. Det lokale erhvervsliv er engageret i dette tiltag, bl.a. via Coding Pirates. Forløbet er konstrueret, forberedt og gennemført i dialog med formanden for Coding Pirates, Jens Find, Unik.
Evaluering Evalueringsmetoder:
 • Fælles dialog: Underviser, uddannelsesleder, formand for Coding Pirates
 • Samtaler med deltagerne
 • Fælles evaluering med forældrene
Evalueringsresultater:
 • Eleverne var glade for forløbet og de syntes det havde været sjovt at arbejde med så meget forskelligt.
 • Forældrene gav udtryk for at deres børn havde været glade for at komme af sted.
 • Det er vigtigt at der ikke er mere end 10 elever per instruktor, når det er folkeskoleelever, da de mister koncentrationen, hvis de skal vente for længe på hjælp.
 • Det er vigtigt at have et klart mål med forløbene og at det er kommunikeret ud til alle interessenter. Man kan bruge principperne fra SMART-modellen (specifikt, målbart, accepteret, realistisk, tidsbegrænset).
Forberedelse
 •  Samarbejdsaftale ml. skolen og Coding Pirates.
 • Koordination af forplejning for hver session, med bidrag fra alle forældre.
 • Faglig klargøring af hardware og netværk.